Yo no reenvio violencia - español - 2

Yo no reenvio la violencia.